Bemutatjuk csoportjainkat

kids playing

Magyar játszócsoport

Célcsoport a 2-4 éves korosztály, a foglalkozásokat csütörtök délelőttönként 8:30-től 11:30 óráig tartjuk Langnau am Albisban. Csoportjainkat 8-10 kisgyermek látogatja egy-egy foglalkozás alkalmával.

Nagyon kedvelik a gyurmázást, gyöngyfűzést, szívesen játszanak kirakóval, kockákkal, kisautókkal, de a barkácsolgatás alapjaival (papírgalacsingyűrés, ragaszgatás) is megismerkednek. A foglalkozásokat mesével zárjuk.

Napirendünk:

8:30 - 10:00

Az érkezést követően szabad játėk különböző játékszerekkel egyénileg, csoportosan, vagy bekapcsolódás az óvónők által kezdeményezett játékokba: pl. gyurmázás, gyöngyfűzés, bábozás, autózás, babaház, favasút, fejlesztő játékok (pl. formakereső, színkereső, különböző kirakók).

10:00 óra

Játékszerek elpakolása közösen

10:00 - 10:25

Kézmosás, tízórai, majd a saját felszerelés elpakolása. A tízórait otthonról hozza mindenki.

10:30 - 11:00

Barkácsolás, rajzolás, színezės, festés, ragasztás (alkalmanként más- más tevékenység)

11:00 - 11:15

Közös mondókázás, éneklés, mozgásos, ügyességi játékok. A kicsikkel sok mozgással kísért éneket, mondókát tanulunk, hangszerekkel ismerkedünk és gyakran tornázunk is (alagúton való átbújás, kúszás, hempergés, akadályok kerülgetése)

11:15 – 11:25

Mese, búcsúének. A foglalkozás végén boldogan kapkodják a búcsúzóul fújt szappanbuborékokat és örömmel sorakoznak a pecsétekért is.

11:25 - 11:30

Átöltözés, távozás.

A foglalkozásra csúszásmentes benti cipőt és tízórait kell hozni

Cím: Hintere Grundstrasse 3, 8135 Langnau am Albis

kids playing

Magyar óvoda

Célcsoport elsősorban a 4-7 éves korosztály, a foglalkozásokat hétfőn 15:00-tól 18:00 óráig és szerdán 15:30-tól 18:30 óráig tartjuk Langnau am Albisban. Csoportjainkat 8-14 gyermek látogatja.

A foglalkozás célja, hogy a gyerekek közös játékkal megismerjék az összetartozás élményét. Verseket, mondókákat, dalokat, énekes körjátékokat tanulunk, magyar népi hagyományokkal ismertetjük meg a kicsiket, megemlékezünk az ünnepnapokról, ezzel közvetítve egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit.

Nagy figyelmet fordítunk a részképességek fejlesztésére: nagymozgások fejlesztése játékos gyermektornával, finommozgások fejlesztése gyurmázással, rajzolással, festéssel, barkácsolással, ritmusérzék fejlesztése énekléssel, tapsolással, ritmushangszerekkel.

A tavaszi ill. őszi időszakban időnként a szabadban tartjuk a foglalkozást. Kirándulunk a langnaui vadasparkba, felkeresünk egy-egy zürichi múzeumot, közeli játszóteret, közös szabadtéri játékokat játszunk. Télen a sötét estéken diavetítéssel zárjuk a foglalkozást.

Napirendünk:

Hétfő: 15:00 / Szerda: 15:30

Az érkezést követően kb. 15 perc rajzolás vagy gyurmázás, beszélgetés

Hétfő: 15:15 / Szerda: 15:45

Üdvözlő ének, majd 45 perc körjáték, mozgásos játékok (olykor zenére), torna

Hétfő: 16:00 / Szerda: 16:30

Kézmosás, közös uzsonna. Az uzsonnát mindenki otthonról hozza.

Hétfő: 16:20 / Szerda: 16:50

Csoportos játék a közös játékszerekkel (kisautók, vasútépítés, babák, babaházak és felszerelések, építőkocka, szerepjáték bábokkal). Gyakran játszunk társas-és kártyajátékokat, memóraijátékokat, számolási képességet fejlesztő játékokat. Játékszerek elpakolása közösen.

Hétfő: 17:00 / Szerda: 17:30

Barkácsolás az aznapi témához, ünnepek esetén az alkalomhoz kötődően. Ollóhasználat tökéletesítése, festés, hajtogatás

Hétfő: 17:25 / Szerda: 17:55

Újra közös mozgásos játékok, új mondókák, versek, dalok tanulása, szókincsbővítés

Hétfő: 17:45 / Szerda: 18:15

Mesehallgatás, olykor a mese eljátszása (téli időszakban diavetítés)

Hétfő: 18:00 / Szerda: 18:30

Öltözködés (lehetőleg önállóan), távozás

A foglalkozásra csúszásmentes benti cipőt és uzsonnát kell hozni.

Cím: Hintere Grundstrasse 3, 8135 Langnau am Albis

kids playing

Magyar Iskola

Célcsoport a 6-12 éves korosztály. Iskolai fogalkozásainkat az adliswili Schulhaus Zopf épületében tartjuk, szerdánként 13:30-15.00 óra között. Tanáraink Magyarországon pedagógiai főiskolát végzett szakemberek, akik Svájcban elvégezték a Pädagogische Hochschule Heimatliche Sprache und Kultur (anyanyelvi oktatásra jogosító) továbbképzését.

A gyermekek korosztályok szerinti bontásban tanulnak: az 1. osztályosokkal Ondrus-Kok Viola, a 2. osztályosokkal Vasas Ágnes, a 3.-4.osztályosokkal Kiss Krisztina, az 5.-6. osztályosokkal Kovács Krisztina foglalkozik.

Az első osztályban kiemelt feladat az olvasás és írás elsajátítása. A tanulás mellett igen fontos szempont érzelmileg megerősíteni a gyermekeket az iskolába járás örömére, szeretetére. Anyanyelvi fejlesztő játékokkal, drámajátékkal, énekkel, verssel és mesével - játszva is tanulunk, így fejlesztjük a nyelvi készséget, kommunikációt, szókincset. Alkalmankként barkácsolunk, bábozunk, hangszerekkel zenélünk. A tanórák elején néhány percet beszélgetünk: a gyerekek elmesélhetik legfrissebb élményeiket. Ünnepkörhöz tartozó szokások, hagyományok, élménybeszámolók, apró barkácsolás színesítik az oktatást. Egyéb tematikus tanóráinkon beszélgetünk és egyszerűbb feladatokat is megoldunk többek között az egészségmegőrzésről, az erdőről, a téli madáretetésről, az állatfajokról, az érzékszervekről, a családról, az ünnepeinkről, nemzetközi napokról, stb. Alkalmankként 1-1 rövid verset is megtanulunk.

Olvasás, írás elsajátítása

Betűtanulás: magyar ABC nagybetűi, kisbetűi. Felismerjük a magyar és a német nyelvben található hasonlóságokat és különbségeket (pl nagybetű használata). Hangok, szótagok, szótagolva tapsolás, kérdések és válaszok képek segítségével – mindehhez Olvasókönyvünk mellett egyéb kiadványok, gyakorlófüzetek és segédanyagok is rendelkezésre állnak.

Kis betű–nagy betű párosítás; szó-kép keresés/egyeztetés; összetartozó szótagok keresése; hangokra bontás; hangkeresés a szóban; betűk helye a szóban; rövid anagrammák; szavak alkotása megadott betűkből vagy betűcserével; hiányzó betűk/ékezetek pótlása; olvass és párosíts játékok. Később: melyik szó illik a mondatba; néma értő és hangos olvasás gyakorlás; igaz v hamis feladatok; szavak értelmezése és csoportosítása stb.

Nem anyanyelvi környezetben élő/tanuló gyermekek írás- olvasásbeli tipikus tévesztéseinek javítására szolgáló feladatokat megoldása (pl "s" – "sz"). Az olvasás során a hangok formálására, hangok/szavak kiejtésére valamint a mondatok hanglejtésére is figyelünk

Gyakoroljuk a rövid-hosszú magánhangzók (pl "a" – "á") és az egyjegyű -kétjegyű mássalhangzók (pl „c” - „cs”) írását-olvasását valamint megismerkedünk a hosszú mássalhangzók használatával (hogyan módosulhat egy szó jelentése pl. ál -áll).

Először szóban, később olvasás során, majd írásban is gyakoroljuk: hogyan alkotunk mondatot. Pont, kérdőjel, felkiáltójel használata, a mondat hangsúlyozása.

A tanórákon rövid meséket olvasunk és házi feladatként ehhez tartozó könnyebb szövegértési feladatokat is kapnak a gyerekek.

Második osztályban:

Meséket, ismeretterjesztő szövegeket olvasunk. A meséket időnként el is játsszuk “élő szereplőkkel”, vagy síkbábokkal . Az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokat eleinte közösen, majd önálló munkával oldják meg a gyerekek.

Szókincsük bővítése érdekében foglalkozunk az ellentétes jelentésű - és rokon értelmű szavak gyűjtésével , szólások, közmondások eredetével, értelmezésével.

Időnként verseket is olvasunk, van amit meg is kell tanulni.

Bővülnek a nyelvtani ismeretek: megismerkednek a magyar abc-vel, összehasonlítjuk a némettel. Megfigyeljük a rövid és hosszú magánhangzók, mássalhangzók használatát, jelentésmódosító szerepét.

Környezetismeret témakörben foglalkozunk az idő múlásával, az évszakok jellemzőivel.

Harmadik-negyedik osztályban:

Harmadik és negyedik osztályban az olvasás és szövegértés további fejlesztése folyamatosan jelen van. Meséket, verseket és ismeretterjesztő szövegeket egyaránt olvasunk a szókincsbővítés érdekében. Verseket tanulunk és a néphagyományainkkal is ismerkedünk. Környezetismeretből beszélünk az egészségről, betegségről, az egészséges táplálkozásról.

3-4. osztályban széles körben bővítjük a nyelvtani ismereteinket.

Harmadik osztályban ismételjük a mondatfajtákat, és tanuljuk a szófajokat: főnevet, melléknevet, igét. Emellett beszélünk az igeidőkről és az igekötőkről is. Negyedik osztályban ismételjük a főnevet, igét és melléknevet, és tovább bővítjük a szófaji ismereteinket. Megismerkedünk a számnévvel és a névmással is. Ezen kívül az ige toldalékairól is tanulunk.

Az irodalom és a nyelvtan mellett a helyesírás gyakorlása is minden órán jelen lesz. Gyakoroljuk a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak és a j-ly írását a szavakban. Javítjuk még a gondolatok, érzések és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban is, hogy fejlesszük a fogalmazáskészséget.

Ötödik-hatodik osztályban:

Tovább mélyítjük a nyelvtani ismereteket, rendszeresen ismételjük a korábban tanultakat és megkezdjük az ismerkedést a magyar irodalom, történelem és földrajz alapjaival is. Az óra első felében általában nyelvtanozunk, ekkor a helyesírást, szófajokat, mondatfajtákat gyakoroljuk, tollbamondást írunk majd pár perces szünetet követően szövegértéssel foglalkozunk, vagy magyar vonatkozású történelmi eseményeket dolgozunk fel. Amennyiben lehetséges, egy témakörön belül igyekszünk társítani a történelmi-földrajzi-irodalmi tudnivalókat. A történelmi témák feldolgozásához felhasználjuk magyar költők vonatkozó verseit is. Magyarságismeret és verstanulás is része az oktatásnak. A heti egy alkalom sajnos nem ad lehetőséget a teljes magyarországi tananyag elsajátítására. Tanmenetünket a HSK oktatásnak készített kerettanterv alapján állítjuk össze.


Cím: Schulhaus Zopf, Zelgstrasse 20, 8134 Adliswil

daily schedule